“Microstates/Macrostates”

A painting "Microstates/Macrostates"